Portal Diecezji Tarnowskiej o organizacji pielgrzymek...

17/10/2019

Pielgrzymka i turystyka religijna stanowią jedną z form wyrażania religijności i przeżywania wolnego czasu.

  Ich celem jest bliższe spotkanie z Bogiem przez modlitwę, życie  sakramentalne, akty pokutne oraz chęć poznawania z piękna stworzeń ich  Stwórcy. Poniższe wskazania mają za zadanie pomóc duszpasterzom,  parafiom, stowarzyszeniom, grupom itp. pragnącym dobrze przygotować i  przeżyć czas pielgrzymki, która – poza jednodniowym wyjazdem – jest  także imprezą turystyczną w świetle Dyrektywy UE 2015/2302, a za nią  Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z  dn. 24.11.2017 r. (tzw. ustawa it/put).

Dyrektywa i ustawa stanowią, iż organizacją imprez turystycznych mogą  zajmować się przedsiębiorcy turystyczni, którzy posiadają wpis do  odpowiedniego rejestru przewidzianego ustawą (aktualnie jest to  Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców  Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych [CEOTiPUNPUT]).  Przedsiębiorca turystyczny musi posiadać zabezpieczenie finansowe  (gwarancję lub polisę) na wypadek jego niewypłacalności. W ten sposób  pielgrzymom i turystom zostaje zapewniony powrót do kraju lub  kontynuacja imprezy, a w razie potrzeby zwrot wpłat (w całości lub w  części).

Z ustawy it/put wyłączone są: 1) imprezy turystyczne ułatwiane  okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie  podróżnych, 2) imprezy turystyczne trwające krócej niż 24 godziny,  które nie obejmują noclegu. Nazwa wyjazdu nie przesądza o jego prawnej  klasyfikacji.

Co do prawnych obowiązków spoczywających na podmiocie organizującym  imprezę turystyczną, to poza wspomnianą rejestracją i posiadaniem  zabezpieczenia finansowego ustawa it/put, kodeks cywilny oraz  rozporządzenie RODO zakładają sporządzenie umów uczestnictwa, w których  zawarte są ogólne warunki, kwoty, rodzaje ubezpieczeń, obowiązki  organizatora oraz cena – ze wskazaniem, co się w niej zawiera, a jakie  usługi w skład tej ceny nie wchodzą.

Organizator ma także obowiązek udowodnienia w razie potrzeby, że  podróżny otrzymał wymagane prawem informacje związane z imprezą.

Ustawa in/put mówi także o konsekwencjach prawnych oraz finansowych i  reguluje szczegółowo sprawy kontroli przestrzegania zawartych w niej  przepisów. Określa również odpowiedzialność odszkodowawczą wobec  podróżnego i odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów w postaci  grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności z tytułu  organizowania usługi turystycznej bez uzyskania zabezpieczenia  finansowego i wpisu do rejestru organizatorów turystycznych.

Wnioski praktyczne wypływające z ww. dyrektywy i ustawy:

- Duszpasterze, parafie, stowarzyszenia, grupy itp. mogą organizować  wyjazdy i pielgrzymki trwające nie dłużej niż 24 godziny i niemające w  programie noclegu.

- Gdy mowa jest o koniecznym „zabezpieczeniu  finansowym”, to chodzi o gwarancję bankową lub polisę gwarancyjną  udzieloną organizatorowi turystycznemu w świetle ustawy it/put, a nie o  zwykłe ubezpieczenie na wyjazd w postaci polisy turystycznej.

-  Duszpasterz, parafia, stowarzyszenie, grupa itp. mogą być organizatorem  imprezy turystycznej w świetle ustawy it/put tylko wtedy, gdy czynią to  okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i tylko dla swoich parafian,  członków stowarzyszenia czy też innej formalnie istniejącej grupy. W  praktyce trwającą więcej niż 24 godziny pielgrzymkę lub wyjazd z  noclegiem zorganizować mogą tylko wtedy, gdy potrafią udowodnić, że  każda wyjeżdżająca osoba należy do parafii, stowarzyszenia lub grupy, że  organizator w żaden sposób nie zarobił na tym wyjeździe oraz że wyjazd  jest ułatwiany, okazjonalny, a nie powtarzający się regularnie i  wyspecjalizowany. Należy wtedy stworzyć także wzór umowy, w której  zawarta będzie cena i zakres usług wchodzących w jej skład. Przy okazji  pozyskiwania danych osobowych trzeba także pamiętać o zgodach związanych  z RODO.

- Przewoźnik mający tylko działalność transportową  umożliwiającą przewóz osób w świetle ustawy, jeżeli nie ma wpisu do  Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców  Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTiPUNPUT),  nie może organizować żadnej pielgrzymki ani wyjazdu trwających więcej  niż 24 godziny lub zawierających w programie choćby jeden nocleg.

-  Urząd Marszałkowski ma prawo przeprowadzić kontrolę wyjazdów lub  pielgrzymek organizowanych przez duszpasterzy, parafie, stowarzyszenia,  inne grupy lub osoby prywatne. Wtedy ww. powinni posiadać: umowy z  wyjeżdżającymi, rachunki wraz z zestawieniem finansowym wykazującym brak  jakiegokolwiek zarobku oraz listę osób potwierdzającą, że wszyscy  wyjeżdżający należą do parafii lub innej grupy, która ułatwiała ten  wyjazd. W razie braku ww. dokumentów organizatorowi może grozić grzywna,  ograniczenie wolności, a nawet jej pozbawienie.

- Dlatego też  stanowczo odradzamy organizowanie na własną rękę imprez turystycznych  określonych w ustawie it/put i zachęcamy do powierzania całej  organizacji przedsiębiorcom turystycznym. W naszej diecezji podmiotem  specjalnie do tego ustanowionym przez ks. bp. Andrzeja Jeża jest  Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne „ITER”, które  działa jako pośrednik turystyczny. Serdecznie zapraszamy do współpracy  wszystkich duszpasterzy, parafie, stowarzyszenia, grupy itp. działające  na terenie diecezji tarnowskiej oraz osoby prywatne, które wcześniej  (przed wejściem w życie ustawy) organizowały pielgrzymki. Diecezjalne  Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne „ITER” służy pomocą w  zorganizowaniu pielgrzymek parafialnych, oaz dla dzieci i młodzieży oraz  prowadzi zapisy na pielgrzymki do Ziemi Świętej, Libanu, Guadalupe,  Fatimy, Lourdes, La Salette, na pielgrzymki po Polsce, na Ukrainę,  Litwę, do Gruzji i Armenii, a także do wielu innych ciekawych miejsc.  Szczegóły na: www.ddpt-iter.pl

https://www.youtube.com/watch?v=-jD8d0XjT6o&fbclid=IwAR2jNn-6m39diym-ARyIJ6_XpbjWRCXBB7Zhd57DdMQJD5aEkwUzaV3N2dg